reede, 22. november 2019    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
   Liikmeannetused
   Kiriklike talituste
      annetused

   Toeta kogudust
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

Kuidas kirik ja kogudus ennast majandab?

Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et riik ei finantseeri kirikute ja koguduste tegevust. Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad leidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks kui ka koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku eelarvest finantseeritakse konsistooriumi (kirikuvalitsuse) ja kiriku allasutuste (Usuteaduse Instituut, ajaleht Eesti Kirik jm) tööd.

Millest elab Viljandi Jaani kogudus?

Kõigepealt loomulikult usust, lootusest ja armastusest. Koguduse peamisteks sissetulekuallikateks on aga liikmeannetused, kiriklike talituste annetused, kohalike omavalitsuste tegevustoetused, sõpruskoguduste toetused, üüri- ja projektitulu.

Mis on liikmeannetus?

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.

27. veebruaril 2011 kinnitas Viljandi Jaani koguduse nõukogu koguduse liikmeannetuste soovituslikud määrad eurodes ja nende tasumise tähtajad alljärgnevalt:

  • Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 319 €, liikmeannetus kuus - 3,19 €, liikmeannetus aastas - 38,28 €).
  • Liikmeannetus tasutakse osade kaupa kord kvartalis, hiljemalt 20. märtsiks, 20. juuniks, 20.septembriks ja 20. detsembriks või sõlmides pangas igakuise püsimaksekorralduse.
  • Koguduse juhatusel on õigus vabastada koguduseliige osaliselt või täielikult liikmeannetuse tasumisest. Selleks esitab koguduseliige juhatusele kirjaliku avalduse.
  • Liikmeannetus õpilastele ja kindla sissetulekuta koguduseliikmetele on umbes 6 senti kalendripäeva kohta ehk 23 eurot aastas.

Liikmeannetust võib tasuda sularahas koguduse kantseleis või ülekandega koguduse arveldusarvele EE661010022050396004 SEB või EE752 200 221 057 689 936
Swedbank (maksekorraldusele palun märkida annetaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ning selgitus: 2015. aasta liikmeannetus). Liikmeannetuse ülekandmiseks soovitame sõlmida pangaga püsikorraldusleping, nii jõuab Sinu toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale.

Kuidas saada tagasi kogudusele tehtud annetustelt kinnipeetud tulumaks?

Kogudustele tehtavad annetused on TULUMAKSUVABAD – see tähendab, et Sul on võimalik deklareerida kogudusele tehtud annetused oma tuludeklaratsioonis ning Maksu- ja Tolliamet tagastab Sulle nende pealt arvestatud tulumaksu. Vajadusel väljastab koguduse kantselei sellekohase tõendi.

Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud annetuste kohta Maksuametile, siis märgi maksekorraldusele kindlasti oma isikukood. Kui oled unustanud seda teha, siis teata oma isikukood koguduse kantseleisse.

Mida kogudus Sinu annetusega teeb?

Liikmeannetus ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel. On selge, et koguduse tegevus saab olla jätkusuutlik üksnes siis, kui liikmeannetuste osakaal kasvab. Kogudus on nagu perekond, mille igal liikmel on võimalus ja kohustus ühistes tegemistes ja ettevõtmistes nõu ja jõuga abiks olla.

Annetusi vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele: üheltpoolt püsikulud (kiriku küte ja ekspluatatsioon, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, kontserdid, leerikoolid, Aja Lehe väljaandmine ja palju muud.

Kas annetamine on ainult kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal aga on vägev andma teile kõiksugust armu jõudsalt, et teie ikka kõikjal kõikepidi kõike saades piisavalt võiksite saada jõudsaks kõiksugustele headele tegudele. (Pauluse 2. kiri Korintlastele 9: 7-8)

Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Paljud kristlased on kogenud, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks. Andmine ja jagamine on kristlase jaoks eluviis: Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust. (2. kiri Korintlastele 9:6).

Täname südamest kõiki koguduse liikmeid, kes on teinud kogudusele oma liikmeannetuse!

Toeta kogudust!

Anna oma panus ja toeta kogudust!

Oleme jätnud seljataha aasta numbriga 2018 ning alustanud hoogsalt juba uut aastat uute plaanidega. Aasta 2018 tõi taas rõõme ja õnnestumisi, meie väike armas Jaani Lastemaja  kasvas ja arenes ühe rühma võrra suuremaks ja alates möödunud aasta septembrist toimetavad Johannese ja Frantsiskuse rühmades kokku 20 last, kellest osad on eeloleval sügisel kooliminejad ning osad lapsed teevad meie turvalises ja hubases hoius alles esimesi samme oma lasteaia ja kooliteel. Hoiame neid hoolega.

Samuti jäi möödunud aasta sügisesse veel rahvarohke kogudusereis Tartusse, kus pühitsesime pühapäeva koos eestpalvekogudusega Tartu Pauluse kirikus ning saime koos kunstnik Anu Rauaga osa ERMi külastusest ja näitusest „Isamaastikud“. Novembris osalesime Viljandi linna kaasavas eelarves ning paljude teiste ideede hulgas saavutasime oma kirikutorni remondi plaaniga ja 275 inimese toetushäälega 2. koha. Tegime koguduses koos oma tublide vabatahtlikega palju head ilusat tööd.

Toredad tegemised ja sündmused on ka alanud aastaks juba kavva seatud ning hoolas töö käib. Kõiki häid ja tublisid tegemisi koguduses saame aga plaanida ja elluviija, kui meie koguduseliikmed, sõbrad ja toetajad on meiega ning aitavad sellele tööle kaasa annetustega, milleta kirikutöös läbi ei saa. Saame olla rõõmsad, kuna 2018. aastaks eelarves plaanitud liikmesannetuste summa 26 000 eurot kogunus, kurvaks teeb aga see, et liikmesannetajate hulk vähenes, aga oleme uue aasta tuules lootusrikkad.

Oleme 2019. aastaks koguduse eelarves plaaninud liikmesannetusi koguda 27 000 euro.

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.

Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 400 €, liikmeannetus kuus - 4 €, liikmeannetus aastas - 40 €).

Hea kaaslane!

  • LIIKMESANNETUSEGA toetad üle viie sajandi vanuses kirikus Sõna ja muusika jagamist, koguduse jätkusuutlikkust ja erinevate töövaldkondade arengut. Tänu liikmesannetustele on meie kirik aastaringselt ja igapäevaselt avatud, soe ja kaunis. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04

Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

  • JAANI LASTEMAJAS on eralapsehoid, kus pakume hoiuteenust 20-le lapsele vanuses 2-6 aastat. Lapsi arendades lähtume kristlikust maailmavaatest ja väärtustest ning pärimuskultuurist. Usume, et kristlikud põhiväärtused USK, LOOTUS JA ARMASTUS annavad kindla aluse isiksuse arenguks. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank:EE4510 100 220 503 990 01

  • KIRIKUTORN MEIE LINNAS. Viljandi Jaani kirik on oluline sümbol Viljandi linnas, sest tegemist on kõige vanem hoonega, mis tegutseb oma algses funktsioonis. Annetusega aitad kaasa kirikutorni remondile ja välisvalgustuse uuendamisele. Aita kaasa ja toeta!

EELK Viljandi Jaani kogudus

SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04

Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

"Kirikutorni heaks"

Tahame siiralt tänada kõiki, kes toetasid kogudust mitte ainult mõtte ja sõna, vaid ka rahalise panusega. Jumal armastab rõõmsat andjat.

Liikmesannetus tagab koguduse tegevuse jätkusuutlikkuse ning annab töötegijaile tunde, et tehakse head, vajalikku ja hinnatud tööd. Andkem ja siis antakse meile!

 

 
| üles |

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346