neljapäev, 23. mai 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


Kas sina seda sama valgust näed? Kristuse ristimispüha

Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: "Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest Tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes Ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et Tema saaks avalikuks Iisraelile."

Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja Tema peale jäävat. Minagi ei teadnud, kes Ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, Tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja Tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga. Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg."

Johnnese evangeelium 1:29-34

 

Armsad sõbrad! Kui otsida seda, mis või kes ühendaks tänase pühapäeva piiblilugemisi, siis on see ilmselt kõigepealt viide Pühale Vaimule ja Tema tegutsemisele. Prohvet Jesaja raamatu 61. peatükist kuulsime Jumala poolt võitud ja läkitatud mehest, kes ütleb: Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat. (Js 61:1-2)

Võime meenutada, et Luuka evangeeliumi 4. peatüki järgi tuli Jeesus oma avaliku tegevuse alguses oma kodulinna Naatsareti sünagoogi, kus talle anti lugemiseks prohvet Jesaja raamat, Tema aga luges ette just sellesama teksti ning seda seletama või sellele jutlustama hakates alustas sõnadega: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud,“ (Lk 4:16-21) viidates sellele, et just Tema ongi see Issanda võitud ja läkitatud mees, kelle peal on Jumala Vaim.

Apostlite tegude raamatu 8. peatükist kuulsime lugu Etioopia kuninganna võimukandja ristimisest Filippuse poolt. Ka siin on Jumala Vaim see, kes Filippust juhib, annab talle märku ligineda sellele tõllale, kus on Etioopia õukondlane; pärast seda, kui Filippus on talle selgitanud üht teist teksti prohvet Jesaja raamatust ning kuulutanud talle sellest lähtuvalt evangeeliumi Jeesusest, ja lõpuks selle mehe ta enese soovil ristinud, öeldakse: Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda enam. (Ap 8:39) Nii on antud meile selge viide, et kogu see sündmus, niihästi evangeeliumi kuulutus eunuhhile Filippuse poolt, prohvetiteksti selgitamine talle sellisel viisil, et ta südamed ja meeled Jeesusele avanesid, kui ka järgnev ristimine oli juhitud ja võimestatud Jumala Vaimu poolt.

Ja lõpuks, tänases evangeeliumis Ristija Johannese tunnistus Jeesuse kohta Tema ristimisel: Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja Tema peale jäävat. Minagi ei teadnud, kes Ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, Tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja Tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.(Jh 1:31-33) Ristija Johannese poolt läbi viidud ristimised, millest ka Jeesus osa sai, erines kristlikust ristimisest: see oli juutide puhastustseremooniatest välja kasvanud riitus, mille peamiseks sisuks oli patukahetsus ja meeleparandus, kristlik ristimine, mida sooritatakse Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, on aga sakrament või armuvahend, mille kaudu Jumal kingib inimesele Tema hingeõndsuseks vajalikku armu ning võtab Ta vastu oma perekonna, kristliku kiriku osadusse. Kuid taas on Ristija Johannese poolt läbi viidud Jeesuse ristimise ja hilisema kristliku ristimise ühenduslüliks Püha Vaim, keda Johannes nägi tuvina laskuvad ja Jeesuse peale jäävat.

Nii ühendab Jumala Vaimu ligiolu ja juhtimine, Temast lähtuv valgus ja pühitsus Jeesuse ristimist ka meie ristimisega. Tänase pühapäeva vaimulikuks juhtmõtteks on Pauluse sõnad kirjast roomlastele: Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. (Rm 8:12)  See Jumala Vaim ühendab meid Kolmainu Jumala ning Tema perekonna liikmete, Jeesuse järgijatega kõigist aegadest ja paikadest, nagu öeldakse Efesose kirjas: Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. (Ef 4:4-6)

Ristimine ei ole pelgalt rituaal, tseremoonia või sümboolne toiming, vaid Jumala Vaimu kestev ime meis, Tema lastes. Kolmainu Jumala nimesse ristitutena oleme need, kelle peale on laskunud Jumala Vaim – tasase tuulena, malbe tuvina, oma Sõnas ja ristimisvees. Ta on laskunud selleks, et meie peale jääda, meid juhtida, valgustada ja pühitseda. Küllap me võime Vaimu juhtimist kogeda miljonil erineval viisil ja eri olukordades, aga üks olulisemaid Vaimu töö, tegutsemise ja juhtimise tunnuseid on see, et ta juhib meid kogudusse, pühakotta, toob meid kokku Jumala Sõna ja püha armulaua juurde, Jumala laste osadusse, ühisesse palvesse ja tänusse.

Mu meelest on seda Jumala Vaimu tabavalt ja ilusasti kirjeldanud Marek Sadam ühes oma laulus:

Või on see rahu tasa südames?

Siis on meil lootust, on meil lootust veel

Kui joosta rõõmsa uskmatuse sees

Sa petad end, saad teistelt petta veel

Ma pole siia kiirustades tulnud

Mu ümber valgus, selle sisse läen

 

Kas on seal veidi ruumi teistele?

Või lihtne sõna, millel mõte sees

Ses mängus pigem hääletuks ma jään

Samm sammu järel selgemalt ma näen

Oleme täna tulnud sellesse vanasse valgesse pühakotta, mille viiesaja viiekümnendat aastapäeva me äsja pidulikult ja pühalikult tähistasime. Oleme tulnud siia mitte kulla ja karra, altari ja kantsli, oreli ja vitraazhide pärast, vaid sellepärast, et meid puudutab see rahu tasa südames, mida Jumal meisse oma ligiolu kaudu võib valada, et pühakiri veel on püha kiri, ja sellest jõudu ja tarkust ammutades on meil lootust veel. Ilmtingimata uskuda on raskem kui joosta rõõmsa uskmatuse sees – sellepärast vajame me pühakoda, Jumala Sõna, sakramente, aga vajame ka üksteist kogudusena, usukaaslastena, kes üksteisele ütlevad: ma pole siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub rutt, mu ümber valgus, selle sisse läen, kas sina seda sama valgust näed?

Hea sõber, kas sina näed seda sama valgust? Jumala valgust meie ümber? Ristija Johannes tunnistas: Ma nägin Vaimu taevast laskuvat ja Jeesuse peale jäävat? Kas sina seda sama valgust näed? Kas sina seda sama Jeesust näed? Kas sina seda sama Vaimu näed, laskuvat ja jäävat oma laste peale, sinu ja minu peale, meie peale? Kas näed meis, iseendas ja üksteises, mitte vaid bioloogilisi olendeid, sotsiaalsete rollide kogumeid, vaid Jumala lapsi, vaimseid olendeid, kellel on osa Tema Vaimust ja keda see Vaim juhib valguse ja tõe sisse?

Palugem siis, et Jumala oma Vaimu läbi avaks meie silmad valgust nägema, et leiaksime igaüks iseendas oma pühakoja, kus oleks ruumi ka teistele, kaasinimestele, kaaskristlastele, kogudusele. Ning olgu meie tasane soov ja igatsus nõnda käia ristitutena Jeesuse jälgedes ja nõnda lasta end Tema Vaimul juhtida, et me samm sammu järel Tema armu, tõde ja valgust aina selgemalt näeksime ja selles pühitsetud saaksime.Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

Viljandi Jaani kirik 8.1.2023


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346