neljapäev, 23. mai 2024    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
   Liikmeannetused
   Kiriklike talituste
      annetused

   Toeta kogudust
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

Kuidas kirik ja kogudus ennast majandab?

Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et riik ei finantseeri kirikute ja koguduste tegevust. Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad leidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks kui ka koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku eelarvest finantseeritakse konsistooriumi (kirikuvalitsuse) ja kiriku allasutuste (Usuteaduse Instituut, ajaleht Eesti Kirik jm) tööd.

Millest elab Viljandi Jaani kogudus?

Kõigepealt loomulikult usust, lootusest ja armastusest. Koguduse peamisteks sissetulekuallikateks on aga liikmeannetused, kiriklike talituste annetused, kohalike omavalitsuste tegevustoetused, sõpruskoguduste toetused, üüri- ja projektitulu.

Mis on liikmeannetus?

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.

27. veebruaril 2011 kinnitas Viljandi Jaani koguduse nõukogu koguduse liikmeannetuste soovituslikud määrad eurodes ja nende tasumise tähtajad alljärgnevalt:

  • Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 319 €, liikmeannetus kuus - 3,19 €, liikmeannetus aastas - 38,28 €).
  • Liikmeannetus tasutakse osade kaupa kord kvartalis, hiljemalt 20. märtsiks, 20. juuniks, 20.septembriks ja 20. detsembriks või sõlmides pangas igakuise püsimaksekorralduse.
  • Koguduse juhatusel on õigus vabastada koguduseliige osaliselt või täielikult liikmeannetuse tasumisest. Selleks esitab koguduseliige juhatusele kirjaliku avalduse.
  • Liikmeannetus õpilastele ja kindla sissetulekuta koguduseliikmetele on umbes 6 senti kalendripäeva kohta ehk 23 eurot aastas.

Liikmeannetust võib tasuda sularahas koguduse kantseleis või ülekandega koguduse arveldusarvele EE661010022050396004 SEB või EE752 200 221 057 689 936
Swedbank (maksekorraldusele palun märkida annetaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ning selgitus: 2015. aasta liikmeannetus). Liikmeannetuse ülekandmiseks soovitame sõlmida pangaga püsikorraldusleping, nii jõuab Sinu toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale.

Kuidas saada tagasi kogudusele tehtud annetustelt kinnipeetud tulumaks?

Kogudustele tehtavad annetused on TULUMAKSUVABAD – see tähendab, et Sul on võimalik deklareerida kogudusele tehtud annetused oma tuludeklaratsioonis ning Maksu- ja Tolliamet tagastab Sulle nende pealt arvestatud tulumaksu. Vajadusel väljastab koguduse kantselei sellekohase tõendi.

Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud annetuste kohta Maksuametile, siis märgi maksekorraldusele kindlasti oma isikukood. Kui oled unustanud seda teha, siis teata oma isikukood koguduse kantseleisse.

Mida kogudus Sinu annetusega teeb?

Liikmeannetus ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel. On selge, et koguduse tegevus saab olla jätkusuutlik üksnes siis, kui liikmeannetuste osakaal kasvab. Kogudus on nagu perekond, mille igal liikmel on võimalus ja kohustus ühistes tegemistes ja ettevõtmistes nõu ja jõuga abiks olla.

Annetusi vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele: üheltpoolt püsikulud (kiriku küte ja ekspluatatsioon, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, kontserdid, leerikoolid, Aja Lehe väljaandmine ja palju muud.

Kas annetamine on ainult kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal aga on vägev andma teile kõiksugust armu jõudsalt, et teie ikka kõikjal kõikepidi kõike saades piisavalt võiksite saada jõudsaks kõiksugustele headele tegudele. (Pauluse 2. kiri Korintlastele 9: 7-8)

Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Paljud kristlased on kogenud, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks. Andmine ja jagamine on kristlase jaoks eluviis: Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust. (2. kiri Korintlastele 9:6).

Täname südamest kõiki koguduse liikmeid, kes on teinud kogudusele oma liikmeannetuse!

Toeta kogudust!

Südamlik tänu Sulle, et aitasid kaasa ja toetasid!

2021 aasta eelarves seatud eesmärk koguda annetusi 29 000 eurot täitus ja ületas ootusi 3247 euro võrra! Liikmesannetusi kogusime lahkete annetajate abiga 30 827 eurot ning annetajaid kogunes 264 inimest. Kirikut toetasid summaga 1420 eurot head kaasteelised väljaspool kogudust. Südamlik tänu kõigile!

EELK Viljandi Jaani kogudust saad toetada:

  • arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
  • arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

Toetades kogudust, palun märgi makse selgituse reale oma isikukood, et saaksime Sinu tehtud annetuse kohta edastada info Maksu- ja Tolliametile tulumaksu tagastuseks.

Kui soovid annetust teha sularahas, siis oled oodatud koguduse kantseleisse:

  • E ja K kell 10-15
  • T ja N kell 13-18

 
| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346