esmaspäev, 11. detsember 2023    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID


Nelipüha

Jeesus ütles Filippusele: "Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa!? Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus,teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

Möödunud nädala teisipäeval sain e-kirja, mille adressaadiks oli märgitud Factum OÜ ning allakirjutajaks Tanel R. Sõnumis öeldi: „Kui teil või teie tuttaval on probleemiks raskustes ettevõte, on see teade just teile. Aitame vabaneda teie firmast 24 tunni jooksul ja tegeleme likvideerimisega ise. Võtke julgelt ühendust ja leiame koos lahenduse!“ Mõtlesin, kas lugu Jaani koguduse või Viljandi praostkonnaga, mida ma juhin, on tõesti nii hull, et ettevõtete likvideerimisega tegelevad firmad lendlevad pea kohal nagu raisakotkad ning ootavad, millal korjuse kallale asuda.

Siis aga püüdsin kujutleda olukorda, kus tõepoolest ühe koguduse annetajate arv on langenud paarikümneni, pühapäeviti kirikusse enam ei tulda, juhatuse esimeheks ei soostu keegi kandideerima, pole raha, et maksta vaimulikule välja tema miinimumpalk ja tasuda Päästeameti täitmata ettekirjutuse eest sunniraha, ning õpetaja võtab ühendust Factum OÜ-ga, kes koguduse 24 tunni jooksul likvideerib. Ega see ju inimlikult võimatu või välistatud pole – kui mõelda sellele, millise järjekindlusega on Haridus- ja Teadusministeerium asunud likvideerima Usuteaduse Instituuti, luterliku kiriku eraülikooli, kus läbi nõukogude aja hoiti alal teoloogiliste traditsioonide järjepidevust ja koolitati kirikule vaimulikke. Ja ometi, lisaks inimlikele arengutele ja seaduspärasustele – või õigupoolest enne neid määrab kirikus toimuva Tõe Vaim, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe ega tunne Teda ära.

Nelipüha on Vaimu püha ja nelipüha on ka Kiriku püha. Me kuulsime Apostlite tegude raamatust lugemist Püha Vaimu väljavalamisest apostlite peale, kes hakkasid kõnelema teisi keeli, nõnda et kõigi pühadeks Jeruusalemma kogunenud rahvaste ja hõimude esindajad mõistsid mitte ainult üksikuid sõnu, vaid ka sõnumit. Peetruse jutluse mõjul laseb kolm tuhat inimest ennast ristida ning seda sündmust peabki kristlik kirik oma sündimiseks.

Kunagine Kaarli koguduse ajakirja Sulane toimetaja Indrek Vaino ütleb nelipühamõtiskluses: „Kiriku tekke ja kujunemise üle on räägitud palju. Esile on toodud erinevaid tegureid, mis kõik seda soodustasid. On püütud leida palju põhjendusi, miks ajalugu nõnda on kujunenud. Seejuures on aga jäetud kõrvale, et Kirik pole sündinud mitte inimühiskonnas loomulikult toimunud protsesside tulemusena, vaid ühe uue ja enneolematu vaimse impulsi läbi. Nii on mahavaikitud Kiriku pärinemine ja seega ka tema olemus.

Kirik aga on sündinud Vaimust ja nii nagu on ta sünnipära, nii on ka ta olemus vaimne. Kirik ei ole maine organisatsioon, ehkki ta maailma ajastute tormidele vastu seismiseks on endale külge kasvatanud maise ihu. Kiriku vaimne loomus on see, mis pahandab maailma. Ja palju on neid, kes heal meelel osutavad sellele, kuivõrd ilmalikustunud Kirik ikka on. Mitte selleks, et kuidagi aidata, vaid et parastada ja hukka mõista.

Seejuures unustatakse, et kui Kirik poleks Vaimus, ei oleks ühtegi põhjust tema eksisteerimiseks. Ei oleks ta ka üle elanud varaseid tagakiusamisi Rooma päevil, keskaja laastavaid sõdu ja katkulaineid ega vastu pannud renessansi ärataganemistele ning uusima aja totalitaarsetele ideoloogiatele. Et Kirik on seisnud ja seisab, tuleneb vaid sellest, et tema lähe on Jumala juures. Kuitahes rasked on olnud ajad, Püha Vaim on leidnud tee ja sageli ka rusudest üles ehitanud hoone.“

Kirik õpetab, et Püha Vaim on tegev Sõna ja sakramentide kaudu ning iga kristlane saab Püha Vaimu kingituseks ristimises. Siiski ei valitse kirik Püha Vaimu, vaid Püha Vaim valitseb kirikut ja kogudust. Kirik ei ole vaid organisatsiooniline karkass, kogum õpetusi, traditsioone, seadusi ja struktuure, vaid inimesed – ülestõusnud Jeesusesse uskujad ja Tema järgijad, need kellele ta ütleb: Teie tunnete Tema (Püha Vaimu) ära, sest Ta jääb teie juurde ja on teie sees.

Nelipüha tuletab meile meelde, et meie igaüks – Sina ja mina – ei ole tulnud kirikusse, me isegi ei kuulu kirikusse, vaid me oleme kirik, Püha Vaimu kandjad, pühade osadus, Kristuse müstiline ihu. Meie pärast on Jeesus enne oma kannatamist, surma ja ülestõusmist palunud, et Isa läkitaks meile teise Lohutaja ja et Tema oleks meiega igavesti. Selle tõotuse on Ta täitnud nelipühal Kiriku kui terviku jaoks ja pühas ristimises meie igaühe jaoks isiklikult. Kuidas tunneme ära Püha Vaimu? Jeesus vastab, et me tunneme ta ära meis endis.

Paul Tillich loetleb mõningaid märke Püha Vaimu avaldustest: jumalik Vaim võib meile tasasel häälel kuulutada, et meie elu on tühi ning mõttetu, aga et meil on võimalus täita see sisemine tühjus ning saada jagu oma elu mõttetusest. Jumalik Vaim võib meis äratada igatsuse millegi kõrgema järgi, mis erineks argipäeva triviaalsusest. Jumalik Vaim võib meile anda julgust jaatada elu, vaatamata laostavale väele, mida kogeme endis ja enda ümber. Jumalik Vaim võib meile meelde tuletada, et oleme haavanud mõnd inimest ja ta võib meile sisendada õiged sõnad, mis seda inimest taas meiega lepitavad. Jumaliku Vaimu jõul võib juhtuda, et me rõõmuga kohtame inimest, kelle vastu tunneme antipaatiat või kelle suhtes oleme ükskõiksed. Jumalik Vaim võib võita me loiduse selle taotlemisel, mille oleme tunnistanud oma elu eesmärgiks. Ta võib muuta meie rahutuse tasakaalukuseks ja meie kurbuse rõõmuks.

Jumala Vaim võib meid vabastada salajasest vimmast nende vastu, keda me armastame, ning avalikust vaenust nende vastu, kelle poolt tunneme olevat end solvatud. Ta võib anda meile saada üle valehirmudest ja võtta enda kanda hirm, mis kuulub igasuguse elu juurde. Jumala Vaim võib meile anda äkitselt teada, kuidas peame kohtlema maailma, ning ta võib avada me silmad valgusele, mis näitab maailma meile uuena. Ta võib kinkida meile rõõmu argipäeva kõleduses ning kannatuse sügavuses.

Jumala Vaim võib oma eluga soojendada meid ning me elu ümbritsevat külmust, ning ta võib meid toetada tarkuse ja jõuga, kui me armastus kellegi inimese suhtes on jõuetu või otsakorral. Ta võib tõugata meid meeleheitesse iseendi suhtes ning ta võib anda meile kindluse, et elu jaatab meid just sel silmapilgul, mil usume end olevat täielikult ära heidetud ning ise end kõlbmatuiks tunnistame. Jumalik Vaim võib kinkida meile jõudu palvetamiseks, jõudu, mida võime saada vaid Temalt.

Armas nelipüha kogudus, seda Jumala Vaimu ligiolu ja hingamist meie südames ei saa likvideerida ükski ettevõte, jõud ega vägi siin maailmas. Kiriku väline korraldus võib osutuda kaduvaks ning oma maises olemises tuleb tal seista ajaloo kohtu ees ning alluda nii mõnelegi selles maailmas toimuvale arengule või taandarengule. Püha Vaim aga juhib oma rahvast Jumala kohtu ette ning selles kohtus on Tema meie Lohutaja ja Advokaat.

Kuna ma usun, et üheks Püha Vaimu anniks on huumorimeel, siis vastasin Factum OÜ spämmkirjale nõnda: "Tere! Kui teil või teie tuttaval on probleemiks raskustes hingeelu on see teade just teile. Aitame vabaneda mõttetust ja lootusetust elus ja tegeleme patu likvideerimisega ise. Võtke julgelt ühendust ja leiame koos lahenduse! Lugupidamisega Marko T, Viljandi Jaani kogudus."

Armsad, me oleme ära tundnud Tõe Vaimu, kes jääb meie juurde ja on meie sees. Tunnistagem oma usku Kolmainu Jumalasse Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse.Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

12.07.2011 Viljandi Jaani kirik


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346