teisipäev, 18. juuni 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

KRISTLIKU LASTEAIARÜHMA RAJAMINE VILJANDISSE - PÖÖRDUMINE KOGUDUSELIIKMETE JA SÕPRADE POOLE

Hea sõber ja kogudusekaaslane, kelle peres on kasvamas lasteaiaealine laps (lapsed)!

Elame juba 20 aastat vabas ja demokraatlikus ühiskonnas – Eesti Vabariigis, mille põhiseaduse § 40 ütleb: „Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.“ Avaramalt mõistetuna tähendab see õigust anda oma lastele usuliste veendumuste ja väärtushinnangute kohast haridust. Põhiseadus ütleb sedagi, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel (§ 37).

Inimene on oma olemuselt religioosne olend – tõsiasi, mida nõukogude võimu ajal kehtinud ametlik ideoloogia on püüdnud meid unustama panna. Demokraatliku ühiskonna alustaladeks olevad põhiväärtused nagu inimelu pühadus ja puutumatus, valikuvabadus hea ja kurja vahel, vastutustundlikkus kaasinimeste ühiskonna ja kogu loodu ees põhinevad kristlikul õpetusel Looja ja loodu vahelisest harmoonilisest suhtest, mis on kujundanud kogu Euroopa, sealhulgas ka Eesti kultuuri läbi sajandite.

Viljandi gümnaasiumides on täna võimalik õppida valikainena usundiõpetust. Ometi algab lapse hoiakute, väärtuste ja vooruste kujundamine juba palju varem. Alles gümnaasiumiastmes religioonialaseid teadmisi pakkudes jätame oma lapsed kõige vastuvõtlikumas eas ilma sellest, mida põlvkonniti on meie maal juba maast-madalast edasi antud ning mis on pannud aluse tulevaste ühiskonnaliikmete ja kodanike hingeharidusele ning eetilisele platvormile.

Tänavu 29. juunil sõlmisid Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Viljandi Jaani ja Pauluse kogudused koostööleppe, mille eesmärgiks on muuhulgas kristlikel väärtustel ja eluhoiakutel põhineva hariduse võimaldamine ning koostöö kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanikeühendustega kristlike ja rahvuslike väärtuste kujundamisel ning õiglase, inimväärika ja loodushoidliku elukeskkonna loomisel ja säilitamisel.

Koostöölepet täitma asudes teeme ettepaneku ühendada oma mõtted, jõud ja palved kristliku lasteaiarühma moodustamiseks Viljandisse. Oleme valmis moodustama töörühma ning pidama läbirääkimisi Viljandi linnaga selleks, et 2012. aasta sügisest avataks ühes Viljandi lasteaias rühm, kus lisaks koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatule oleks meie lastel võimalik omandada kristliku usu, traditsioonide ja väärtuste aluseid.

Selle sammu astumiseks on meil vaja teada, kas meie kogudustes on huvi ja vajadust kristliku lasteaiarühma moodustamiseks ning kas leidub peresid, kes oleksid valmis oma lapsi sellesse rühma panema. Oleme veendunud, et kristliku hariduse andmine saab toimuda üksnes kodu, lasteaiaõpetajate ning koguduste tihedas koostöös. Peamiseks kasvukeskkonnaks lapsele on tema kodu – vanemad, vanavanemad ning õed-vennad, kogudused näevad oma rolli kristliku kasvatuse edendamisel pigem perekonda toetavas funktsioonis.

Meie nägemus loodavast kristlikust lasteaiarühmast (KL):
• KL tegutseb ühes Viljandi lasteaias, selle toimimise aluspõhimõtted lepitakse kokku Viljandi koguduste ning Viljandi Linnavalitsuse vahel.
• KL-s õppivad lapsed omandavad kõik riiklikus õppekavas sätestatud oskused, neile antav õpetus on samaväärne kõigis teistes rühmades toimuva õppega.
• KL-i õpetajad on lisaks koolieelse lasteausutus õpetaja kvalifikatsioonile läbinud religioonipedagoogilise koolituse ning kuuluvad kristlikku kogudusse.
• KL-s antav õpetus on oma olemuselt üldkristlik ja oikumeeniline, mitte mõne kindla usutunnistuse veendumusi rõhutav. Seetõttu sobivad KL-s õppima nii luterlastest, baptistidest, katoliiklastest kui kõigist teistest kristlikest peredest pärit lapsed.
• KL on avatud ka nendele lastele, kelle vanemad ei ole end usuliselt määratlenud ega kuulu ühtegi kogudusse, kuid kes aktsepteerivad sellise lasteaiarühma aluseks olevaid põhimõtteid ja kristlikke väärtusi.
• KL-s toimib tihe koostöö õpetajate ja perekondade vahel, selles õppivate laste vanemad on teadlikud lasteaiarühma visioonist, väärtustest ja õppekavast, saavad ning annavad tagasisidet oma lapse arengust ning aitavad kujundada lasteaiarühma traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi.
• KL-s toimib tihe koostöö Viljandi kogudustega, korraldatakse õppekäike kirikutesse, koguduste vaimulikud ning laste- ja peretöö juhid on abiks ja toeks religioonialase õpetuse kavandamisel ja läbiviimisel.
• KL-s tutvustatakse lapsi kirikukalendri pühade ja olulisemate kristlike sümbolitega, aidatakse lapsel ja kogu perel läbi igapäevaste hommiku- ja söögipalvuste kujundada oma palveelu ning juurutatakse ja süvendatakse lastes kristlikke voorusi (usk, lootus, armastus, mõistlikkus, mõõdukus, meelekindlus ja õiglus).

Hea sõber! Kristlik lasteaiarühm sünnib Viljandisse juhul, kui Sina seda oluliseks pead, sellesse usud ja selle sündimisse kaasa aitad.

• Kui oled huvitatud kristliku lasteaiarühma rajamisest ning arvad, et Sinu laps või lapsed võiksid niisuguses rühmas õppida,
• kui oled valmis osalema kristliku lasteaiarühma algatustoimkonna töös,
• kui Sul on häid mõtteid, oskusi ja kogemusi, mis sellele ettevõtmisele kaasa aitaksid,

siis palun anna endast teada hiljemalt 9. jaanuariks 2012 Jaani koguduse laste- ja peretöö toimkonna juhile, lisades oma kontaktandmed, elukoha ning laste nimed ja vanused:

mtiitus@kultuur.edu.ee; tel 53 442 412 (Mirjam Tiitus)

Oled oodatud ka liituma grupiga Kristlik lasteaiarühm Viljandisse Facebookis.

Loodame Sinu eestpalvetele, et Jumal võtaks meie mõtteid ja kavatsusi õnnistada ning näitaks meile teed, mida mööda edasi minna. Üheskoos tegutsedes saavad väikestest asjadest suured.

Õnnistatud jõuluaega ja uut aastat soovides

Marko Tiitus,Viljandi Jaani koguduse õpetaja (marko.tiitus@eelk.ee)
Allan Praats, Viljandi Pauluse koguduse õpetaja (allan.praats@gmail.com)

Mirjam Tiitus
e-post: mtiitus@kultuur.edu.ee
tel 53 442 412

Kristliku lasteaiarühma rajamine Viljandisse - pöördumine koguduseliikmete ja sõprade poole (.pdf) »

Kristlik lasteaiarühm Viljandisse Facebookis »

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346