teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

PALVE AIDATA KAASA RAHVALOENDUSE TEAVITAMISEL JA KORRALDAMISEL

31.12.2011 - 31.03.2012
Jeesus ütleb: „Kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.”(Mt 10:32)

31.detsembrist s.a. algab rahva ja eluruumide loendus. Rahvaloendus on Eesti Vabariigis olnud ja on üheks kõige autoriteetsemaks informatsiooniallaikaks mitte ainult rahva demograafilis-majandusliku olukorra vaid ka suhtumise kohta ristiusku ja kirikusse. Rahvaloenduse tulemuste põhjal kujundatakse järgmise kümnendi avalikku arvamust ja langetatakse riiklik-ühiskondlikke otsuseid. Vastustest usku puudutavatele küsimustele teevad järeldusi inimesed, kes alles otsivad oma teed, inimesed, kelle jaoks kirik on sotsiaalpartneriks ning sotsiaalteadlased ja kirikuloolased.

Kui tahame olla misjoneeriv kirik, kelle iga liige on teadlik oma usust ja ülesandest Kristust tunnistada, siis on rahvaloendus kindlasti üks võimalusi ja väljakutseid seda ülesannet täita. Peaksime innustama inimesi kuulutama Joosua eeskujul: mina ja mu pere, meie teenime Issandat.

Ilmselt on oluline juhtida inimeste tähelepanu asjaolule, et rahvaloenduse isikuankeedis on olemas küsimused usu kohta ja et neid ei jäetaks ühel või teisel põhjusel küsimata või vastamata, kuigi nende vastamine on vabatahtlik. Vastamise vabatahtlikuks jätmine ei tähenda, et need küsimused pole olulised, vaid sellega austatakse inimese õigust oma usku tunnistada või ei. Kristlase jaoks on oma usu tunnistamine suurim eesõigus. Seega on siin ka küsitluse kõrgpunkt.

Küsimused on järgmised:
Kas Te peate omaks kindlat usku (religiooni)? (Vastamine vabatahtlik)
Palun nimetage usk (religioon). (Vastamine vabatahtlik)


Selgituses on öeldud:
„Küsimus usu (religiooni) kohta on vajalik, et saada teavet Eesti elanike usulise kuuluvuse kohta. Teadaolevalt on Eesti elanikud üsna usuleiged. Usu küsimus aitab välja selgitada, kas suhtumine religiooni on aja jooksul muutunud (näiteks kas noorema põlvkonna suhtumine usku erineb varasemate põlvkondade omast). Loendus on ainus võimalus koguda infot, missugune on traditsioonilisest kristlusest erinevate religioonide levik tänapäeva Eestis. See võimaldab kavandada programme eri religioonide ja kultuuride arengu toetuseks”. (Täiendav informatsioon: http://www.stat.ee/rel2011)

Ankeet näeb välja järgmine:
KÜSIMUSED A21 JA A21A ESITATAKSE VÄHEMALT 15-AASTASE ISIKU KOHTA.
A21 Kas Te peate omaks mõnda usku (religiooni)?
1 Jah
2 Ei _ A22
3 Ei soovi vastata _ A22

A21A Palun nimetage usk (religioon).
1 Luterlus
2 Õigeusk
3 Muu (MÄRKIGE)

Niisiis saab esimesele küsimusele vastata lihtsalt jah-iga. Teine küsimus võimaldab luterlastele anda vastuseks luterlus. Kuna küsimus esitatakse alates 15-ndast eluaastast, tuleks sellele küsimusele vastamiseks ka pere ja koguduse noori ette valmistada. See võib olla nende elu esimene avalik usutunnistus.

Et kirikurahvast teavitada ja kaasa haarata, pean õigeks olla toeks Rahvaloenduse läbiviimisel, selle materjalide vahendamisel ja tutvustamisel.
Statistikaamet on pöördunud EELK poole sellise ettepanekuga ning leian, et see on meile antud eriline võimalus rahvaloenduse maksimaalselt heale tulemusele kaasa aidata. Seepärast palun, armsad kaasvõitlejad, ka Teie poolset mõistmist ja kaasabi. Vastavad materjalid saadab Statistikaamet Teile postiga. Kasutage neid selleks, et selgitada inimestele sobivas vormis ka usku puudutavatele küsimustele vastamist.

Rahvaloendus oli see, mis viis Maarja ja Joosepi Petlemma, kus tuli ilmale meie Lunastaja Jeesus Kristus.
Juhatagu ka eelolev rahvaloendus inimesi Kristuse ja tema tunnistamise juurde!

Andres Põder
Peapiiskop

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346