teisipäev, 23. aprill 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

JAANI KOGUDUSE VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED
EELK Viljandi Jaani koguduse visioon aastaks 2017

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani kogudus on Kolmainu Jumala nimesse ristitute osaduskond, kes koguneb igal pühapäeval Jumalat kiitma ja tänama ning saab Jumala Sõnast, armulauast ja palvest väe kujundada maailma ja ühiskonda Jumala armastuse kohaselt. Osavõtt jumalateenistustest on arvukas ja aktiivne.

Jaani kogudus on Jumala perekond, mille liikmed on aktiivselt kaasatud koguduse tegevusse ning tunnevad vastutust üksteise ja oma koguduse eest. Suurenenud on 21-50- aastaste inimeste osakaal koguduse tegevuses.

Koguduseliikmete armastus ja osadus väljendub üksteise austamises, vastastikuses teenimises ja hingehoius. Jaani kogudus on avatud ja kutsuv erineva tausta ja vagaduslaadiga inimestele. Koguduses valitsevad üheskoos kokku lepitud reeglid, et kõik tunneksid end turvaliselt. Kogudusesisene sidusus ja koostöövõime on suurenenud.

Jaani koguduses on aktiivne ja mitmekülgne lastetöö. Koguduseliikmed toovad oma lapsi ristimisele ja kannavad hoolt nende kristliku kasvatuse eest. Kogudusse kuuluvad pered on usulise ja vaimuliku kasvamise, armastuse ja teenimise keskkonnaks. Kogudus toetab peresid laste kristlikul kasvatamisel ning teeb koostööd kohalike koolide ja lasteaedadega laste ja noorte tervikliku isiksuse arendamisel ning kristliku maailmavaate ja traditsioonide edasikandmisel.

Jaani koguduse töötegijad ja kõik koguduseliikmed on teadlikud koguduse missioonist – täita Kristuse misjonikäsku Viljandi linnas ja kihelkonnas. Koguduse misjoni- ja evangelisatsioonitöö on suunatud kõigile koguduse tegevuspiirkonnas elavatele inimestele. Jaani kogudus teeb aktiivselt koostööd teiste luterlike kogudustega Viljandi linnas ja maakonnas ning on oikumeenilise koostöö eestvedaja Viljandis.

Jaani kogudus on usaldusväärne partner kohalikele omavalitsustele. Koguduseliikmed kujundavad kiriku ja koguduse positiivset mainet avalikkuses. Koguduse tegevus ning kiriku õpetuslikud ja eetilised seisukohad ning sotsiaalne sõnum on kohalikus meedias kuuldavad ja nähtavad.

Jaani kirikus on aktiivne kontserttegevus, koguduse muusikakollektiivide töös osaleb arvukalt inimesi.

Jaani koguduses on lisaks õpetajale ka abiõpetaja või diakon. Koguduse õpetaja ja töötegijad on vääriliselt tasustatud. Koguduse majandus on jätkusuutlik ja teenib koguduse missiooni elluviimist. Kogudusele kuuluvad hooned on heas korras ning neid kasutatakse otstarbekalt.

Jaani kogudus palvetab, teenib Jumalat ning otsib jumalanäolisust igas inimeses.

EELK Viljandi Jaani koguduse missioon aastail 2010-2017

Mt 28: 19-20: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani koguduse missiooniks on täita Kristuse misjonikäsku Viljandi linnas ja kihelkonnas, kandes hoolt oma liikmete usulise ja vaimuliku kasvamise eest ning tuues uusi inimesi Kristuse juurde ja kogudusse.

EELK Viljandi Jaani koguduse väärtused aastail 2010-2017

Pühadus – Jumala kohalolek väljendub seletamatus väes, millest saadakse osa ilmutuse ja palve kaudu.

Kristuse-kesksus – koguduseliikmed kuulutavad ja tunnistavad Kristust, et inimesed jõuaksid hingeõndsusele. Sõna ja sakrament on jumalateenistusliku elu keskne sisu. Inimene peab elama oma usku.

Osadus – koguduseliikmetel on side Jumalaga, vaimulikuga ja omavahel. Kiriku ühtsus sünnib osadusest Jumala ja üksteisega.

Hoolivus – koguduse liikmed on näoga kaasinimeste poole, nad kuulevad, näevad, märkavad, aitavad ja armastavad inimesi.

Nähtavus – kogudus on Viljandi linnas ja kihelkonnas nähtav, kuulutades rõõmusõnumit ja teenides kaasinimesi oma liikmete kaudu.

Avatus – kogudus on avatud uutele inimestele, ideedele ja spirituaalsele mitmekesisusele, väärtustades, hoides ja kandes traditsioone ning kristlikku ja luterlikku õpetust.

Aktiivsus – kogudus innustab ja kaasab inimesi oma missiooni täitmisesse. Aktiivsetel inimestel on järgijaid.

Usaldus vaimuliku vastu – kogudus usaldab ja toetab oma õpetajat kui kutsutud ja seatud vaimulikku juhti ja hingekarjast.

Vastutus – iga koguduseliige tunneb isiklikku vastutust teiste koguduseliikmete ja oma koguduse eest.

« tagasi| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346