neljapäev, 23. mai 2024    

AVALEHT
TEATED
   Kuukava
   Uudised ja teated
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

UUDISED JA TEATED

JAANI KOGUDUSE JUHATUSE 2010. A. I P.-A. TEGEVUSED
Koguduse juhatus on 2010. aasta esimesel poolaastal läbi viinud seitse koosolekut ja langetanud kokku 46 otsust, millest 32 on seotud koguduse majandus-, personali- ja koguduse elu puudutavate küsimustega.

Koguduse juhatuse initsiatiivil ja otsustuste alusel on koguduse ja tema majanduselu suhtes viinud juhatus ellu järgmist:
1. Eesmärgiga leida kogudusele kuuluvatele hoonetele ja ruumidele parim ja otstarbekaim kasutus, vaatas juhatus kahel korral, sellest teisel korral koos majandustoimkonnaga, üle kiriku ja selle ruumid, hinnates nende seisukorda. 07. mail toimunud juhatuse ja majandustoimkonna ühisistungil kaardistati ruumide seisukord ja remondi ning sisustuse vajadused ning kirjeldati esialgsed võimalused suuremate probleemide lahendamiseks.
2. Koostati ja esitati nõukogule kinnitamiseks koguduse 2010. aasta tegevuskava ja koguduse 2010. aasta eelarve eelnõu. 2010. a eelarve koostamisel otsustati kokku hoida aasta küttekulusid 25 000 krooni võrra ning vähendada 10% ulatuses (50 000 krooni) personalikulusid. Juhatuse ettepanek suurendada eelarve tulusid liikmeannetustelt 20 000 krooni võrra ei leidnud koguduse nõukogu poolt toetamist.
3. Täpsustati OÜ-ga Lapsehoiuteenused sõlmitud rendilepingu tingimusi, kohustades rendilevõtjat hoidma koguduse lastemaja kõikides ruumides vähemalt +10 kraadist soojust; vastu tulles OÜ Lapsehoiuteenused palvele vähendati ajutiselt kuni 31. augustini üüritasu 22,5% võrra. 2010. a septembris arutab juhatus OÜ-ga Lapsehoiuteenused rendilepingu otstarbekuse jätkamise küsimust.
4. Seoses raamatupidaja Maie Järvekülje surmaga tehti sekretärile Tiina Vilbergile ettepanek raamatupidaja ülesannete täitmiseks.
5. 2010. aasta sügiseks töötatakse välja raamatupidamise uus sise-eeskiri.
6. Koguduse varade arvestuse nimekiri koostatakse hiljemalt 2010. a septembriks.
7. Tulenevalt Päästeameti poolt tehtud ettekirjutusest, milles nõutakse kirikuhoonesse turvavalgustuse paigaldamist hiljemalt 31.12.2010, otsustati pöörduda Päästeameti poole ettepanekuga tähtaja pikendamise ja sunniraha mittenõudmise kohta.
8. Koos majandustoimkonna ja diakooniatöö toimkonnaga korraldati 1. mail talgupäev, mille käigus korrastati lisaks kirikusaalile ja kiriku ümbrusele ka tornialune ruum.
9. Läbi on arutatud koguduse arengukava 2010-2017 erinevate tegevusvaldkondade arengueesmärgid ja tegevuskavad.
10. Koostatud on 2009. a eelarve täitmise aruanne ja 2009. a majandusaasta aruanne ja esitatud need kinnitamiseks nõukogule.
11. Sõpruskoguduste päevadest Aegidienbergis 10.-13.juunil võtab osa ka Viljandi Jaani koguduse delegatsioon.

Tähtaegselt täitmata või ebapiisavalt on täidetud järgmised otsustused:
1. tegemata on koguduse varade arvestus
uus tähtaeg september 2010
2. tegemata on pöördumine Päästeameti poole ettekirjutuses märgitud tähtaja pikendamise ja sunniraha mitterakendamise kohta
T. Loodus
3. tegemata on töötegijate ametijuhendid;
H. Hunt töötab ametijuhendid koos õpetajaga välja hiljemalt septembriks 2010
4. Franciscuse fondi edasine toimimine
Arutatakse sügisel diakooniatöö toimkonnaga
5. Pauluse koguduse juhatusega ühine töökoosolek ühiste huvide ja edasiste tegevuste ja arengute välja selgitamiseks
Korraldada koosolek 2011.a alguses

« tagasi


| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346